Ahad, 21 Februari 2010

APLIKASI ANALISIS KANDUNGAN: SECEBIS PENGALAMAN SEORANG PENYELIDIK/PENELITI.

Oleh: Azmi Rahman.


Pengenalan.

Esei ini bukanlah merupakan suatu kertas yang gah terhasil oleh seorang sarjana/ penyelidik, apatah lagi kalau dinamakan seorang yang berpengalaman. Namun, atas semangat kesarjanaan dan keintelektualiti, saya memberanikan diri bercakap dan membentangkan secebis pengalamanan dalam usaha menyiapkan tulisan dan penyelidikan dengan menggunakan kaedah analisis kandungan yang berada dalam subjenis penyelidikan kualititatif. Bertitik tolak dari premis bahawa kita harus belajar dan berguru dengan orang lain, maka saya mengambil peluang dan kesempatan ini untuk belajar juga mengenai penyelidikan kualititatif khususnya menggunakan kaedah analisis kandungan. Contoh-contoh penyelidikan yang akan saya adalah penyelidikan dalam bidang kesusasteraan dan bahasa Melayu di peringkat Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah di dalam dan di luar negara. Kebanyakan hasil penyelidikan tersebut telah diterbitkan dalam bentuk buku ilmiah.Metod penyelidikan : Kualitatif versus Kuantitatif.

Kedua-dua metod penyelidikan ini diaplikasikan oleh para penyelidik dalam pelbagai bidang ilmu. Malahan ada juga penyelidik yang menggabungkan kedua-dua metod penyelidikan dalam usaha menghasilkan dapatan yang lebih bermakna. Campbell (1956), yang mula memperkenalkan metod triangulation (triangulasi) dalam bidang sains sosial. Sebelum itu, triangulasi dipraktikkan dalam bidang navigasi, ketenteraan, pembuatan peta dan aktiviti tinjauan.n Mentafsir kedua-dua jenis penyelidikan ini, tiada titik penamatnya.

(Dabbs, dalam Berg, 1989, h. 2 menyatakan bahawa, “Qualitative and quantitative are not distinct.”).

n Melihat objektif penyelidikan – yang tersurat dan tersirat ialah sumbangannya kepada bidang ilmu

n Setiap metod penyelidikan sama ada kuantitatif atau kualitatif pasti ada kekuatan dan kelemahan

n Dalam ruang kesarjanaan dan ilmiah, kita tidak mempertikaikan metod, analisis dan dapatan, apatah lagi jika penyelidikan tersebut telah diperakukan oleh para sarjana dan sesebuah institusi akademik dan bukan akademik.Penyelidikan kualitatif?

Ada kalanya sebagai penyelidik, terpeta di mindanya sama ada segalanya adalah angka atau teks. Barangkali soalan dan penyataan berikut muncul di minda penyelidik.n Apakah peranan angka dalam penyelidikan?

n Adakah dapatan mesti dibuktikan dengan angka?

n Adakah valid atau tidak valid dapatan kajian, kalau tanpa angka?

n Adakah angka boleh dimanipulasikan demi membuktikan dan membenarkan dapatan penyelidikan?

n Bolehkah kejujuran penyelidik dipertikaikan?

n Adakah kajian teks sepenuhnya sukar dimanipulasi dapatannya?

n Dapatan kajian adalah objektif dan subjektif = selari dengan teori, konsep atau model yang dinyatakan sebagai panduan.

n Teori dalam penyelidikan kualitatif dibangunkan tanpa angka.

n Bagaimana kalau dikatakan bahawa suatu teori terhasil daripada penyelidikan kualitatif dan tidak daripada penyelidikan kuantitatif? Contoh: Teori sastera Islam oleh Prof. Emeritus Shahnon Ahmad terhasil daripada penyelidikan/ pemerhatian/ pengalamannya terhadap genre sastera Islam, Teori puitika Melayu oleh Profesor Muhammad Haji Salleh, mengambil masa hampir satu dekad membina dan membangunkan sebuah teori estetik, berdasarkan pengalamannya/ penyelidikannya yang panjang ke seluruh institusi ilmu yang menyimpan dan mengajar bahasa dan kesusasteraan Melayu – di Jepun, di Jerman, di Amerika Syarikat, dan di England, Prof. Hashim Awang dengan teori psikoanalisis dari Barat, kemudian terbina teori psikoanalisis pewarnaan tempatan, Dr. Shafie Abu Bakar dengan teori takmilah, Mohamad Affandi Hassan sinonim dengan teori estetika tauhid, Mana Sikana mengembangkan teori intertektualiti, Dr. Sohaimi Abdul Aziz dengan gabungan teori klasik India dengan Barat, terbinalah teori rasa-fenomenologi, Dr. Umar Junus dengan teori sosiologi sastera (Barat) bukan teori mandiri, teori perang dalam sastera Melayu oleh Prof. Dr. Shahlan Mohd. Saman, Dr. Azhar M. Simin, dengan teori analisis wacana Melayu berdasarkan kata ‘yang’ dalam bahasa Melayu, dan sebagainya.Analisis kandungan?

Holsti (dikutip dalam Berg, 1989, h. 224) menyatakan bahawa analisis kandungan ialah “any technique for making inferences by systematically and objectively identifying special characteristics of messages.”Pada saya maksud analisis kandungan merangkumi aktiviti berikut:n Membaca, meneliti, memilih, dan menyaring teks yang dikenal pasti sebagai bahan/ data penyelidikan.

n Teks termasuklah dokumen, buku, surat, elektronik mel, video, cd, foto dan catatan/ diari.

n Kandungan teks pelbagai, misalnya kata, frasa, ayat, imej, warna, aksi, dialog, bunyi, dan setiap yang tersurat dan tersirat.

n Analisis adalah secara sistematik, teratur dan bersandarkan suatu kerangka teori, konsep atau model.Data bahasa dan sastera?

n Data mengenai bahasa dan sastera Melayu terlalu banyak dalam pelbagai genre, misalnya puisi, prosa, dokumen, surat, prasasti, dll.

n Ruang masa/ zaman bermula pratulisan/ lisan sehinggalah zaman kontemporari.

n Kebijaksanaan dan minat penyelidik menentukan arah penyelidikannya kerana ia melibatkan data/ bahan dan hal-hal lain berkaitan penyelidikan.

n Data yang sama di tangan penyelidik tetapi dimensi tumpuan penyelidikannya berbeza. Misalnya teks adikarya Melayu, Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah dianalisis dari dimensi pengurusan, sejarah, bahasa, strategi kepimpinan, politik, sosiobidaya dan pemikiran Melayu.Titik bergeraknya penyelidikan: Teknik analisis kandungan.

n Berdasarkan penelitian, penyelidikan ilmiah di peringkat Ijazah Kedoktoran di IPTA, Malaysia terutamanya dalam bidang kesusasteraan dan bahasa Melayu, menerapkan/ mengaplikasikan sebuah/ kombinasi teori yang relevan.

n Teori sedia ada; teori sosiologi sastera, teori psikoanalisis, teori estetik, teori stilistik, teori kata kunci, teori struktural, teori intertektualiti, teori moral, teori simbolisme/ teori semiotik, teori wacana, teori simbolisme, dll.

n Teori yang dimodifikasikan. Contohnya teori rasa-fenomenologi, teori kata kunci, dan teori estetik bacaan.

n Teori baru/ teori mandiri terutamanya dalam bidang kesusasteraan Melayu. Contohnya ialah teori puitika Melayu, teori psikoanalisis tempatan, teori takmilah, teori intertekstualiti, dan teori SP4L.Tahap-tahap analisis kandungan?


1. Kenal pasti bidang, misalnya kesusasteraan Melayu – pantun, mantera, syair, peribahasa, sajak, novel, cerpen, drama, dan lirik lagu.

2. Kenal pasti dan pengumpulan, penyaringan, dan penetapan data/ bahan kajian.

3. Kenal pasti teori yang relevan/ membangun teori/ mencanai teori/ mendekatkan teori dengan data/ memasukkan teori dengan data.

4. Kategorikan/ klasifikasikan – secara umum atau khusus mengikut subkategori

5. Analisis teks – peringkat penulisan.
Nota:

Tahap 1, 2 dan 3 mungkin saling berubah keutamaannya.Rujukan

Berg, B.L. (1989). Qualitative research methods for the social sciences (third edition). Needham Heights: Allyn & Bacon.azmirahman

SalamSintok@

Tiada ulasan:

:: KURSUS :: BAHAN :: MESEJ :: CONTOH :: MOTIVASI :: FORUM ::